Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Nefrit

NEFRİT (BÖBREK İNFEKSİYONU)

 

AKUT PİYELONEFRİT

Böbrek pelvisini ve parankimini tutan enfeksiyöz ve enflamatuar bir hastalıktır.

Nefrit En sık enfeksiyona neden olan etkenler Ech. coli, proteus ve klebsiella türleridir. Mikroplar böbreğe en sık asandan (aşağıdan yukarıya doğru), nadiren de hematojen (kan) yolla ulaşırlar. Lenfojen ve direkt yayılımlar çok enderdir.

Böbrek büyük, şiş ve ödemlidir. Subkapsüler ve kortikal minik abse odakları vardır. Toplayıcı sistem mukozası eksüda ile kaplanmıştır.

Akut pyelonefrit, kadınlarda daha sık görülür.

Predispozan (hazırlayıcı) faktörler; arasında üriner sistem anomalileri, obstrüksiyonlar (tıkanmalar), üriner sistem taşları, diabet (şeker hastalığı) ve hiperürisemi (kanda ürenin yükseldiği durumlar) gibi metabolik bozukluklar, gebelik, ağrı kesici ilaç alışkanlığı ve üriner sistemdeki yabancı cisimler (kateter, stent gibi) sayılabilir.

 

KLİNİK BELİRTİ VE BULGULAR

Akut pyelonefrit, alevli seyreden bir hastalıktır. Halsizlikle birlikte akut hastalık tablosu vardır. Genel durum bozukluğu görülebilir. Ateş, titreme ile 38 oC’nin üzerine çıkar. Kostovertebral (böğürde) bölgede künt özellikte sürekli ağrı vardır ve muayenede bu bölgede duyarlılık saptanır. Bu tabloya bulantı ve kusma eşlik eder. Hatta abdominal distansiyon (karında gerginlik – şişkinlik), rebound hassasiyet, barsak seslerinde azalma ve subileus belirtileri görülebilir. Hastalarda aynı zamanda idrarla ilgili yakınmalar ve pyuri (idrar tahlilinde bol lökosit) vardır.

 

LABORATUAR

Hemogramda lökositoz ve sedimantasyon artışı saptanır. Hastadan tedavi öncesi kan kültürü ve idrar kültürü gönderilmelidir.

Nonkomplike vakalarda total böbrek fonksiyonları bozulmamıştır ve kan üre azotu (BUN), kreatinin değerleri normal bulunur.

Tam idrar tahlilinde pyüri, lökosit silindirleri, bakteriüri, değişik derecelerde hematüri ve hafif proteinüri saptanır. Ayrıca, sitoplazması granüllü büyük polimorf nüveli lökositler (Glitter cell) görülür. İdrar kültüründe sıklıkla enfeksiyon etkeni üretilebilir.

Radyolojik incelemeler özellikle ayırıcı tanı ve komplike edici faktörlerin saptanması açısından önemlidir.

Direkt üriner sistem (DUS) grafisinde böbrek sınırlarının normalden geniş olduğu görülür. Obstrüksiyona neden olan taşlar varsa, bunlar saptanabilir.

İntravenöz pyelografi (İVP) ; erken dönemde ve komplike olmamış vakalarda fazla bulgu vermez, takipte önemlidir. İVP de böbrek sınırları geniş bulunur. Ciddi vakalarda nefrogram zayıf, kaliksler dolmamış olabilir. Obstrüksiyon varsa hidronefroz görülür.

Ultrasonografi de böbrekteki ödemi, varsa taş ve dilatasyonu gösterebilir.

Komplike olduğu düşünülen vakalarda ek patolojileri araştırmak için voiding sistoüretrografi, retrograd pyelografi, sistoskopi yapılabilir.

Ayrıcı tanı:

Renal abse ve perinefrik abseden mutlaka ayrılmalıdır. Bu ayrımda ultrasonografi oldukça yardımcıdır. Bunlar dışında pankreatit, bazal pnömoni, intraabdominal hastalıklar, akut PID (pelvic inflamatuar hastalık), akut prostatit, akut epididimoorşit, kolesistit, apandisit, glomerülonefrit ve over hastalıkları ile karışabilir.

 

KOMPLİKASYONLAR

Erken tanı ve tedavi ile komplikasyonları nadirdir. En ciddi komplikasyonu septisemi ve şoktur. Diabetik veya immünitesi bozuk hastalarda kötü seyirli amfizematöz pyelonefrite dönüşebilir. Pyonefroz ve böbrekte taş oluşumu da komplikasyonlar arasındadır.

Akut pyelonefrit, özellikle infant (bebeklerde ) ve çocuklarda yetersiz tedavi edilirse kronikleşip kalıcı renal hasar (skar) oluşturarak kronik böbrek yetmezliği nedeni olabilir.

 

TEDAVİ

SPESİFİK TEDAVİ

Hastalık tablosu genellikle ciddidir, hospitalizasyon ve yatak istirahati gerekir. Hastadan hemen kan ve idrar örnekleri alınır. Zaman gecirmeden parenteral sıvı ve ampirik antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Verilecek antibiyotikler sık rastlanan patojenlere etkili kombinasyonlar oluşturmalıdır. Klasik olarak kullanılan, penisilinlerle veya birinci ya da ikinci kuşak sefalosporinlerle aminoglikozid grubunun kombinasyonudur (örneğin ampisilin + gentamisin, cefazolin + amikasin). İki-üç gün sonra tedaviye alınan yanıt değerlendirilir. Bu arada kültür sonuçları da alınmıştır. Eğer tedaviye yanıt var (klinik tabloda düzelme, ateş düşmesi) ve kültürde üreyen mikroorganizma kullanılan antibiyotiklere duyarlı ise, başlanan tedaviye en az 1 hafta ya da ateş düştükten 3 gün sonrasına kadar parenteral olarak devam edilir. Ardından 2 hafta daha oral antibiyotik tedavisi verilmelidir. Bu sırada komplike edici faktörlerden şüpheleniliyorsa, bunlar araştırılıp tedavi edilmelidir.

 

GENEL ÖNLEMLER

Semptomlar azalana dek yatak istirahati, sıvı alımının artırılması (oral veya parenteral), hastanın ağrısı için analjezikler, bulantısı için antiemetikler ve ateşi için gerekirse antipiretikler kullanılması sayılabilir.

 

TEDAVİYE CEVAPSIZLIK

48-72 saat içinde tedaviye yanıt yoksa, hasta yeniden değerlendirilip komplike edici faktörlerin (obstrüksiyon gibi) araştırılması gerekir.

 

İZLEME

Klinik düzelme, enfeksiyonun kürünü göstermez. Akut pyelonefrit geçiren hastaların 1/3 ünde, bakteriyel persistansa rağmen semptomlarda düzelme olmaktadır. Bu nedenle, tedavi sırasında, tedavinin bitiminde ve sonraki 6 aylık dönemde belirli aralıklarla idrar kültürü yapılması gerekir.

 

KRONİK PİYELONEFRİT

Kronik pyelonefrit, genellikle çocuklukta edinilip erişkinliğe taşınan bir hastalıktır. İmmatür (gelişimini tamamlamamış) ve gelişmekte olan böbrekler etkilenir. Böbreğin özellikle polar (üst veya alt kutup) bölgelerinde skar (hasra – nedbe ) oluşur. Parankimdeki skar kaliksi de çekerek yapısını bozar ve dilate (genişletir) eder. Böbrek kapsülü soluk, parankim yer yer çöküntülü ve böbrek değişen derecelerde atrofiktir. Pelvik mukoza soluk ve fibrotik görünür.

Çocuklukta en sık neden reflüdür, ancak reflü varlığında 4 yaşından sonra sağlam kalmış böbrekte skar gelişmez. Önceden skarlı böbreklerde reflü tahribata devam eder.

Kronik pyelonefrit gelişimi için risk faktörleri arasında ; metabolik hastalıklar, analjezik alışkanlığı, gebelik, üriner sistemin doğumsal anomalileri, taş ve obstrüksiyonları, vezikoüreteral reflü, üriner sistemdeki yabancı cisimler, ürointestinal fistüller ve üriner diversiyonlar sayılabilir.

 

KLİNİK BELİRTİ VE BULGULAR

Akut enfeksiyon ataklarıyla seyredebilir. Akut fazda ateş ve akut pyelonefrite benzer tablo görülür.

Akut enfeksiyon yoksa genellikle az semptomludur.

Genel hastalık hissi, yorgunluk, bel ve yan ağrıları, kilo kaybı, poliüri (çok idrar yapma) veya oligüri (az idrar yapma ) , tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları ve ateş görülebilir. İleri ve bilateral (çift taraflı ) durumlarda hipertansiyon , anemi (kansızlık) , azotemi (kanda üre yükselmesi ) olur.

 

LABORATUAR

Akut faz dışında hemogram normaldir. İleri durumlarda lökositoz, sedimantasyon, CRP, kan üre azotu (BUN) ve kreatinin artışı görülebilir. İdrar tahlilinde pyüri (lökositin fazla olması ) ve bakteriüri olabilirse de her zaman rastlanmaz. Belirgin proteinüri olması, ileri hastalık ve glomerül tutulumu lehinedir.

Direkt üriner sistem grafisinde (DUS), hasta böbrek veya böbrekler normalden küçük boyutlarda ve sınırları parankimal nedbe ve cekilmelere bağlı olarak iregüler (düzensiz) görülür. Kronik enfeksiyon taşları, tübüler kalsifikasyonlar saptanabilir.

İntravenöz piyelografide (İVP) dilate kaliksler hizasındaki parankimde skar, atrofi ve parankimal düzensizlik, böbrekte zayıf konsantrasyon ve olay tek taraflıysa karşı böbrekte kompansatris hipertrofi ( büyüme ) görülür. Altta yatan neden vezikoüreteral reflü ise, İVP de üreteral dilatasyon görülebilir. Voiding sistoüretrografi ile VUR kesin olarak gösterilir. Sistoskopi ile sistit varlığını ya da reflüye neden olan anormal orifisi belirlemek mümkün olur.

Solda Normal ve Sağda Atrofik böbrek görülmekte

Ayırıcı tanı;

Akut ve kronik interstisyel nefrit, paranefrit, paranefritik abse, böbrek karbünkülü ve renal tüberküloz ile karışabilir.

KOMPLİKASYONLAR

  • Bakteriyemi,
  • Akut pyelonefrit,
  • Perinefritik abse ve pyonefroz,
  • Hipertansiyon,
  • Böbrek taşı (enfeksiyon taşı),
  • Kronik Böbrek Yetersizliği

TEDAVİ

SPESİFİK TEDAVİ

  1. Medikal:

Üriner sistem enfeksiyonlarının eradikasyonu ve önlenmesi, gerekirse uzun süreli baskılayıcı antibiyotik tedavisi medikal tedavinin ana hatlarını oluşturur.

 

  1. Cerrahi:

Anatomik bozukluklar, obstrüksiyonlar, taşlar, yüksek grade’li reflü veya medikal tedaviye cevapsız reflü, hipertansiyon (ilaçlara dirençli, tek taraflı atrofik pyelonefritli) gibi nedenler cerrahi tedavi gerektirir.

 

Cerrahi tedavide, öncelikle patolojiyi ortadan kaldırmaya yönelik girişimler seçilir. Bu olanaksızsa nefrektomi düşünülebilir.

 

GENEL ÖNLEMLER: Hastanın yakın takibi, üriner enfeksiyonların kontrolü, komplikasyonların erken tanı ve tedavisi önemlidir. Hasta, yeterli sıvı almalıdır.