Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Enfesikyonlar

GONOKOKAL ÜRETRİT, (BEL SOĞUKLUĞU) ETKENİ NEDİR, NASIL BULAŞIR, BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Gonokokal üretritin etkeni, gram-negatif bir diplokok olan Neisseria gonorrhoeae’dir. Gonokokal üretritlerin en sık görülme nedeni cinsel ilişkidir. Bir erkek için, enfekte partner ile tek bir ilişki sonucu bulaşma riski yaklaşık %17-20, buna karşın enfekte erkekten dişiye bulaşma olasılığı %80 dir. Taşıyıcı veya hasta partner ile cinsel ilişki sayısı arttıkça risk de artar. Vajinal ilişki olmaksızın salgılarla bulaşan vakalar da bildirilmiştir.

Semptom ve Bulgular
* idrar yaparken yanma
* üretral akıntı (Akıntı genelde iltihaplı, sarı-kahverengi görünümde ve çok boldur)

GONOKOKAL ÜRETRİT,(BEL SOĞUKLUĞU) TANISI NASIL KONULUR ?

Hasta idrarını yaptıktan 1-4 saat sonra, özel kültür çubuğu üretraya 2-4 cm. kadar sokulup çevrilir. Örneklerden gram boyama ve kültür ortamına ekim yapılır. Gerekirse 2 ayrı örnek toplanır. Gram boyamada gram-negatif diplokoklar görülür. %95 oranında doğru tanı konulabilir

BELSOĞUKLUĞU TEDAVİ EDİLMEZ İSE HANGİ TÜR KOMPLİKASYONLARA YOL AÇABİLİR?ENFEKSİYON ETKENLERİNDEN NASIL KORUNULMALIDIR ?

Gerekli tedavi yapılmadığı takdirde

* Periüretritis, periüretral apse
* üretral darlık,
* prostatit, prostat apsesi, epididimit, proktit, ve artrit görülebilir.

Gonore, düzenli olarak kondom (prezervatif) ve ilişkisi sonrası antibiyotik kullanımı, vajen içi antiseptik veya antibiyotik uygulaması ile önlenebilir.

NONGONOKOKAL ÜRETRİT ETKENİ NEDİR,BELİRTİLERİ NEDİR?TEDAVİSİ NASIL YAPILIR ?

Üretrit varlığı halinde kültür veya gram boyama ile N. gonorrhoeae gösterilemediğinde, nongonokokal üretrit tanısı konulur.
En önemli ve tehlikeli ajan Chlamydia trachomatis tir. NGU li erkeklerin %25-60 ında ve gonoreli erkeklerin %4-35 inde üretrada gösterilebilir. Klamidyal enfeksiyonların %50 sinde herhangi bir bulgu yoktur ancak taşıyıcıdırlar.
Hastaların %20-50 sinde Ureaplasma urealyticum NGU etkenidir.
Belirtiler :
* üretral akıntı, (akıntı genellikle az miktarda, ince ve mukoid özelliktedir)
* dizüri (idrar yaparken yanma ) ve üretral (idraryolunda) kaşıntı ve batma hissi’dir.

Tedavi
Tetracycline , doxycycline veya erythromycin kullanılabilir.
NGUten korunma, gonoredeki gibi prezervatif ve vaginal spermisit kullanımı ile sınırlıdır. Hastanın seksüel partnerlerinin birlikte tedavisi çok önemlidir.

TRİKOMANİAZİS ETKENİ NEDİR , BULGULARI NELERDİR? TEDAVİSİ NASIL YAPILIR ?

Hastalığa Trichomonas vaginalis neden olur Görülme sıklığı %2 dir. Kadın ve erkeklerde en sık 15-40 yaşlarında görülür. Cinsel ilişkiyle bulaşır ve enfekte kadınların erkek partnerlerinde %14-60 oranında, enfekte erkeklerin kadın partnerlerinde ise % 67-100 oranında bulunmuştur. Erkeklerde çoğu zaman bulgusuz seyreder.
Tedavi başarıyla sonuçlanana kadar prezervatif kullanılması gerekir. Hastaya ve partnerine metronidazole verilir. Tedaviye hemen yanıt alınır. Partnerlerin ciddiyetle tedavisi çok önemlidir.

ŞANKROİD ( ULCUS MOLLE, YUMUŞAK ŞANKR )NEDİR,BULGULARI NELERDİR? TEDAVİSİ NASIL YAPILIR ?

Haemophilus ducreyi tarafından oluşturulur.
Cinsel ilişkiden birkaç gün sonra görülen papül, şankroidin ilk belirtisidir. Sonra, tek veya birden fazla, kirli görünüşlü, ağrılı şankroid ülserler ortaya çıkar. Genellikle iltihaplı akıntı yaparlar. Hastalarda ateş, baş ağrısı ve halsizlik vardır.
Tedavi edilmeyen ülserler yavaşça büyür, patlar ve diğerleriyle birleşirler. Ağrılı kasık enflamasyonu, lenfatik obstrüksiyona neden olur ve genital lenfödem, ileri evrede ise elefantiyazis gelişir.
Tedavi
Azithromycin 1 g. tek doz, erythromycin 500 mg. 4×1 7 gün, ceftriaxone 250 mg. tek doz kullanılabilir

SİFİLİZ(FRENGİ )NEDİR? BELİRTİLERİ NEDİR VE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR ?

Sifiliz ( frengi ), Treponema pallidum adlı spiroket tarafından oluşturulur. T. pallidum cilt ve mukuza yoluyla vücuda girer ve cinsel ilişkiden 2-4 hafta sonra peniste ağrısız şankr (zımbayle delinmiş görünümlü bir yara ) gelişir. Tedavi verilmezse lezyon kendiliğinden yavaşça iyileşir. Hastalık 2 nci safhaya geçer İnguinal bölgede tek ya da iki taraflı, birbirinden ayrı, ağrısız lenfadenopatiler ( lenf bezi şişmesi ) bulunabilir. Ürolojik komplikasyonlar nadirdir ve hastalığın 3 üncü safhasında görülür. Bunlar arasında testis gomları ve nörosifilizde görülen nörojenik mesane sayılabilir.
Erken sifilizli hastalara penisilin G verilir. Penisilin allerjisi olanlara doxycycline veya tetracyclin verilir.

LYMPHOGRANULOMA VENEREUM  NEDİR?BULGULARI NELERDİR?TEDAVİSİ NASIL YAPILIR ?

Chlamidya Trachomatis etkendir. Genital lezyon, lenfadenit ve rektal darlıklar görülebilir. Cinsel temastan 5-21 gün sonra bir papül veya püstül belirir. Genital lezyon küçüktür ve genellikle gözden kaçar. Kültürde C. trachomatis üremesi tanı koydurur. Tedavi: Doxycycline, 100 mg. 2×1, 3 hafta süreyle kullanılır.

GRANULOMA INGUINALE NEDİR?BULGULARI NELERDİR? TEDAVİSİ NASIL YAPILIR ?

Etkeni Calymmatobacterium granulomatis (Donovan basili) ve inkubasyon periyodu 2-3 aydır.

Klinik Bulgular
Papül ilk belirtidir. Bundan, çevre ciltten kabarık, tabanı eritemli ve hemorajik sekresyon içiren, sert, endüre, ağrısız bir ülser oluşur. Boyanmış smirde Donovan cisimlerinin görülmesi tanı koydurucudur
Tedavi
Tetracycline 500 mg. 4×1 veya trimethoprim-sulfamethoxazole (160/800 mg. tablet) 2×1 lezyonlar iyileşene kadar uygulanır.

CONDİLOMA ACUMİNATA (GENİTALSİĞİL =WART) NEDİR?TEDAVİSİ NASIL YAPILIR ?

HPV ( insan papiloma virüsü ) tarafından oluşur. Kuluçka süresi 1 – 2 ayı bulabilir.Tanı çok kolay olup lezyonun görülmesiyle konur.

Tedavide lezyonun yerleşimi , büyüklüğü , adedi gibi etmenler önemlidir.

Topikal kremler : Podophylin – imiquimod kremler , trichlorasetik asid kullanılabilir.

Kriyoterapi : Ağrısız bir şekilde birkaç seansta lezyonlar  tahrip edilebilir.

Cerrahi : Lezyonların tek tek komple çıkartılması ve dibinin yakılması en etkin tedavidir. Lokal anesteziyleofis şartlarında yapılabilir.

* üretral siğilleri ise endoskopik olarak yakmak mümkündür.

TÜBERKÜLOZ İDRAR YOLLARINI ETKİLEYEBİLİR Mİ VE NASILGELİŞİR?HANGİ TİP BELİRTİLER GÖSTERİR?

Genitoüriner tüberküloz yavaş ilerleyen bir hastalıktır ve genellikle primer (birincil) akciğer enfeksiyondan 15-20 yıl sonra ortaya çıkar. Pollakiüri ( sık idrar çıkma ), urgency (acil işemeisteği ), nokturi ( gece idrra kalkma ), dizüri ( idrarın yanması ) görülebilir. %50 hastada makroskobik hematüri (gözle görülür idrar kanaması )  vardır. Bu semptomlar hastalık ileri evreye ulaşana kadar görülmeyebilir, hatta hastalar asemptomatik olabilir. Ağrı olması, ileri hastalığın göstergesidir. Çoğu belirtiler, basillerin mesaneye yayılmasıyla bağlantılıdır. Genitoüriner Tüberküloz İçin Bazı Klinik Bulgular

·      Steril pyüri

·      Geceleri ağrısız ve sık sık idrar yapma

·      Vücudun başka bir yerinde geçirilmiş veya aktif tüberküloz

·      Nedeni açıklanamayan hematüri

·      Antibiyotiklere cevap vermeyen kronik sistit.

·      Epididimde nodülaritenin bulunduğu kronik epididimit ve/veya ductus deferensin kalın olması ya da tespih taneleri şeklinde oluşumların palpe edilmesi

·      Küçülmüş nodüler prostat

·      Seminal veziküllerde sertleşme

·      Belli belirsiz böğür ağrıları / renal kolik

Kronik akıntının bulunduğu skrotal sinüsler

 

GENİTOÜRİNER TÜBERKÜLOZ TANISI NASIL KONULUR? TEDAVİ NASIL PLANLANIR?

·      Tanıdaki standart test intravenöz pyelografidir  (IVP) ve hastaların %93’ünde anormal bulgu verir. Sistoskopide, genellikle üreter orifislerinin çevresine yerleşmiş 3 mm.’den küçük ülser ve nodüller görülebilir. Tedavi antitüberküloz ilaçların Isoniazid (INH),.Ethambutol, Rifampin, Streptomycin, Pyrazinamide değişik kombinasyonları ile 9 ay süre ile devam ettirilmektedir.

 

ORŞİT, EPİDİDİMORŞİT NEDİR? NASIL OLUŞUR, BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Orşit, testislerin, Epididimit ise epididimin iltihaplanmasıdır. Genellikle  ikisi beraber  gelişir. Enfeksiyonlar en önemli etkenidir.

Kabakulak geçiren çocukların %20’sinde etken virüs  kan yolu ile testise yerleşebilmektedir .

Bakteriyel enfeksiyon: Üriner enfeksiyon , vas deferens yolu ile bazı durumlarda testise gelip yerleşebilmektedir

Prostat ve üretral enfeksiyonlar vas deferens yolu ile testise yerleşebilir.. Seks yolu ile bulaşan enfeksiyonlar Chlamidya ve Gonore en sık etkendir.

Prostat ve üretra operasyonları sonucu da  yeterli antibiyotik tedavisi uygulanmadığında mikroorganizmaların testise yerleşmesi mümkün olabilmektedir

Vücud içerisinde bazı mikroplar örneğin tüberküloz basili nadir de olsa kan yolu ile testise gelip yerleşebilmektedir.    

ORŞİT, EPİDİDİMORŞİT, TEDAVİSİ NASIL YAPILMAKTADIR ?

Etkene göre yapılmalıdır. Viral kaynaklıysa ; istirahat ve ağrı kesiciler, bakteriyel kaynaklıysa uygun antibiotik ve yukarıda sayılanlar yapılmalıdır. Tüberküloza bağlı bir enfeksiyonda ise verem hastalığına özgün tedaviler kullanılmalıdır.