Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Çocuk Ürolojisi

SÜNNET KAÇ YAŞINDA YAPILMALIDIR ?

Klasik görüş sünnetin erken yaşlarda   yapılmasıdır.

Sünnetin ya ilk 1 ayda veya 7 yaşından sonra yapılması en uygundur.

İlk 1. ayda uygulanan sünnetin getirdiği avantajlar:

 • Bebekte ağrı duyusu ilk 1 ay içinde tam gelişmediği için sünnet uyuşturulmadan yapılabilinir.
 • Peniste bu dönemde damarlanma çok olmadığı için sünnet sırasında kanama pek olmaz.
 • Bebeklerde yara iyileşmesi çabuk olduğu için sünnet yarası çabuk iyileşir.
 • İleri yaşlarda ortaya çıkabilen sünnet derisi darlıklarında acil sünnet gerektirecek durum önlenmiş olur.
 • Yeni doğanda kişilik gelişmediği için sünnet sonrası psikolojik olumsuz etki önlenmiş olur

 

Çocuğun 1-6 yaş arası özellikle 4-5 yaş arası psiko-sosyal gelişme devreleridir. Bu yaşlarda çocukta pipisini kaybetme korkusu vardır.

       7 yaşından sonra bu psiko-sosyal devre bir durgunluğa girer ve ergenlik çağına kadar devam eder. Bu yaşlarda yapılacak sünnet, çocuğun psiko-sosyal açıdan gelişmesini sağlıyacaktır. Toplumun bir üyesi olduğunu fark edecek. Neden sünnet olduğunu anlayacaktır.

SÜNNET KİMLER TARAFINDAN YAPILMALIDIR ?

Sağlıklı bir sünneti uzman doktorun (ürolog – çocuk cerrahı – genel cerrah – plastik cerrah ) yapması gerekmektedir. Böylece bir çok sünnet hatasının önüne geçilmiş olunur.

SÜNNET DE UYGULANAN EN UYGUN YÖNTEM NEDİR ?

İntravenöz Sedasyon + Lokal Anestezi tekniği ile cerrahi sünnet uygulaması en uygun yöntemdir.

 

SÜNNET HATALARI NELERDİR ?

 • Sünnet derisinin az kesilmesi
 • Penis başının (glans) kesilmesi
 • Kanama
 • Penis kangreni:penisin sıkı bağlanması sonucu gelişir
 • İltihaplanma:temizliğe ve hijyene dikkat edilmez ise
 • idrar yapamama:sünnet sonrası sıkı bandaja bağlı
 • İdrar deliğinde (mea) darlık

İNMEMİŞ TESTİS NEDİR?SIKLIĞI NEDİR ?

Yumurtalardan (testis) biri veya her ikisinin, doğumdan sonra torbada bulunmama halidir. İnmemiş testis, zamanından önce doğanlarda %26-30, zamanında doğan bebeklerde ise %2.7-3.2 sıklıkla görülür.

İNMEMİŞ TESTİSDE TEDAVİ NASIL UYGULANIR ?

Tedavi, genellikle, ameliyatla yumurtayı torbaya indirip, orada tesbit etmektir. Ayrıca, inmemiş testisle beraber genellikle fıtık da mevcuttur. Ameliyat sırasında fıtık da onarılmış olur. Bunu sağlamak için ancak bu konuda uzman doktorlar tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda hormonal ve/veya cerrahi tedaviler uygulanır.

İNMEMİŞ TESTİS TEDAVİSİ NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Testislerin torbalara inişi, anne karnındaki son 3 ayda olur, bu bazen doğum sonrası da sürer ve birinci yaş gününde inmemiş testis sıklığı zamanından erken doğan bebeklerde % 5.4 e, zamanında doğanlarda % 1 e kadar düşer. Eğer bu sürede yerine inmezse mutlaka ve gecikmeden tedavi edilmelidir.

İNMEMİŞ TESTİS TEDAVİ EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE HANGİ TÜR PROBLEMLERE YOL AÇAR ?

İnmemiş testis, tedavi edilmediği takdirde; kısırlık, yumurta kanseri, yumurta torsiyonu gibi önemli sorunlar doğurabilir.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KASIK FITIĞI OLUŞUMU VE KORDON KİSTİ OLUŞUMU NEYE BAĞLIDIR ?

Çocuklarda inguinal herni yetişkinlerdeki gibi zorlanma sonucu oluşmaz. Bebekler anne karnında gelişirken karın içini döşeyen zardan eldiven parmağı gibi bir çıkıntı  ( procesus vajinalis )  kasık kanalından dışarı uzanır. Bu açıklık doğumdan sonra açık alırsa kasık bölgesinde şişliğe neden olur. Erkeklerde daha sıktır. Eğer bu artığın karın içi ile ilişkisi dar ise karın içi sıvısı yavaş yavaş aşağı inerek içi sıvı dolu bir şişlik oluşturur. Bu durum hidrosel veya kordon kisti olarak anılan hastalıklara yol açar. İlgili artığın karın içi ile ilişkisi geniş ise, veya dar olan geçiş zamanla genişler ise karın içindeki barsaklar bu kesenin içine girerek inguinal herniye yol açarlar. Çocuklarda inguinal herninin nedeni bir artık olduğu için kendiliğinden iyileşme olasılığı yoktur.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KASIK FITIĞI OLUŞUMU VE KORDON KİSTİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR ?

Hastalıkların tümünün tedavisinde ana amaç  ;  procesus vajinalisin oluşturduğu kesenin bulunup çıkarılması ve karın içi ile ilişkisinin kapatılmasıdır.

HİPOSPADİAS NEDİR,TEDAVİSİ NASIL YAPILIR,BU ÇOCUKLARDA SÜNNET UYGULANMALI MIDIR ?

İdrar deliğinin normal yeri olan penis ucunun haricinde , penisin altında herhangi bir yerde veya torbalar ya da torba ile makat arasında herhangi bir yerde açılmasıdır .Çocuğun ilerki yaşamında hem psikolojik hem seksüel yaşamını etkileyebileceği gibi çocuk sahibi olmasını da ağırlık derecesine göre engelleyebilir. Tedavisi olabildiğince erken yaşta ve cerrahi olarak yapılması şarttır. Özellikle dikkat edilecek konu bu çocukların hiçbir şekilde sünnet edilmemeleri gereğidir. Çünkü sünnet derisi doğadaki en ideal tamir malzemesi olarak bu çocukların ameliyatında kullanılmaktadır.

EPİSPADİAS NEDİR,TEDAVİSİ NASIL YAPILIR ?

İdrar deliğinin normal yeri olan penisin ucu haricinde , penisin üzerinde herhangi bir yerde açılmasıdır. Genelde  bu anomaliye İskelet ve Kas Sistem anomalileri ile beraber mesane ön duvarı ve karın ön duvarı gelişim anomalileri de eşlik eder .(ekstrofi vesikal). Tedavisi erken cerrahidir.

ENÜREZİS NOCTURNA(GECE YATAK ISLATMA)  NEDİR ?

5 yaşından sonra ayda bir – iki kezden fazla gece alt ıslatması olan çocuklarda bu hastalığın varlığından söz edilebilir. Hastalığın uyku derinliği ve mesane (idrar torbası) kapasitesi ile ilgili olduğu görüşü hakimdir. Ayrıca psikolojik etmenler de hastalığın oluşmasında rol oynamaktadır. Erkek çocuklarda kız çocuklara oranla daha sık görülür.

ENÜREZİS NOCTURNA(GECE YATAK ISLATMA)  TEDAVİSİ NASIL PLANLANMALIDIR ?

Yaş ilerledikçe bazı vakalarda kendiliğinden düzelmeler görülebilir. Ancak ne zaman olacağını kimsenin bilmediği bu düzelmeyi beklemek çocuğun ruhsal yapısında derin yaralar bırakacağından hatalı bir tutum olur.

Gece altını ıslatan çocuğu olan aileler eğer çocukları 5 yaşından büyük ise tedavi yollarını aramalıdırlar.

Motivasyon Teknikleri: Kayıt tutma ve ödüllendirme
Sıvı kısıtlanması, yatarken işetme ve gece uyandırma:
Mesane Jimnastiği,Mesane Eğitim Eksersizleri: Bu yöntem mesane kapasitesi düşük çocuklarda oldukça başarılıdır.

Sfinkter Eğitim Eksersizleri: Çocuktan idrarını yaparken bir kaç defa idrarını kesmesi ve tekrar yapması istenir. Böylece sfinkter kaslarının güçlendirilmesi sağlanır.

Koşullandırma (Alarm cihazı) Çocuk uyurken idrarını yapmaya başladığında alarm cihazı devreye girer ve alarm çalar.


İlaç Tedavisi. Genellikle ilaç tedavisine davranış terapilerinden sonuç alınmamış çocuklarda başlanır. Burada temel amaç 2 tanedir. 1. Çocuğun uyku derinliğinin azaltılması 2. gece idrar üretiminin azaltılması. İlaçların en çok altı ay süre ile kullanılması önerilmektedir. İlaçlar kesildikten sonra enürezis tekrarlayabilir. İlaç tedavisinde; trisiklik antidepresanlar , İbuprofen, diklofenak, antikolinerjikler, antidiüretik hormonları kullanılabilir.

VUR (VESİCOÜRETERAL REFLÜ) NEDİR ? HANGİ TÜR PROBLEMLERE YOL AÇAR ?

VUR’ da her işemede artan mesane içi basınç nedeniyle idrarın bir kısmı üreterler yoluyla üst sisteme kaçar. Dışarı atılamayan bu idrar içindeki mikroorganizmalar çoğalarak, üriner enfeksiyona yol açar. Basınçla yukarı çıkan idrar; bir yandan böbrek içindeki tüpleri (pelvikalisiyel sistemi) genişletip, böbrek parankimini incelterek fonksiyonunu bozarken, daha da önemlisi, bu enfekte idrarın, basınçla
böbrekte ki toplayıcı kanalların içine geçmesi (intrarenal reflü) parankimde nedbeleşmeye (skarlara) yol açar.
Bu yolla VUR’ un en istenmeyen ama beklenen sonucu olan kronik pyelonefrit ortaya çıkar.
Çocuk yaş gurubundaki kronik pyelonefritlerin en sık sebebi VUR’dur.

VUR’DA TANI NASIL KONULUR?

Hikayede (anamnezde) sürekli tekrarlayan üriner enfeksiyon öyküsü vardır.

VUR’un kesin tanısı ve derecelendirilmesi mesaneye kateter konulup mesane içine boyalı madde verilerek yapılan işeme sistografisi  ( voiding sistourethro graphy VCUG ) ile konulur.

Tanı konduktan sonra, özellikle bilateral reflülü olgularda, böbreklerin yapı ve fonksiyonlarının
değerlendirilmesi gerekir. Glomerüler filtrasyon hızının saptanması o andaki fonksiyonun
bilinmesi ve izleme açısından önemlidir.

DMSA böbrek sintigrafisi parankim skarlalarını en iyi gösteren yöntemdir.

VUR’DA TEDAVİ ALTERNATİFLERİ NELERDİR ?

VUR’un dercesine göre tedavi şekli belirlenir.

1)Medikal(I II derece reflüde) –İdrar Yolu Enfeksiyonu varlığında antibiyotik tedavisi ardından uzun süre düşük doz trimetoprim-sulfometaksozol ile kemoprofilaksisi. Enfeksiyonun ortadan kalkması ile birkaç ay içinde reflü de kendiliğinden kaybolabilir. Ancak bu tedaviye rağmen kaybolmayan I. ve II. derece reflüler ile daha ileri derecedekilerde cerrahi girişim gereklidir.

2)Cerrahi Girişim:

            a)Minimal invazif:subüreteral enjeksiyon

            b)İnvazif:Üreteroneosistostomi(Üreteropelvik bileşkenin yeniden düzenlenmesi)