Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Böbrek Tümörleri

BÖBREKTE YER İŞGAL EDEN KİTLELER

Bu kitleler birkaç değişik şekilde sınıflandırılabilirler:

Benign (iyi huylu) – Malign (kötü huylu)

Kistik (içi sıvı dolu) – Solid (içi dolu)

 

Benign (İYİ HUYLU) Tümörler

BÖBREK KİSTLERİ

ADENOM

ANJİOMİYOLİPOMA (Hamartom)

ONKOSİTOM

Jukstaglomerüler tümör

Hemangiom

Fibrom

Lipom ve diğerleri

 

 1. Malign (KÖTÜ HUYLU) Tümörler
 2. BÖBREK ADENOKANSERİ
 3. Wilms tümörü (Nefroblastom)
 4. Sarkomlar
 5. Metastatik böbrek tümörleri

 

BÖBREK KİSTLERİ

GENEL BİLGİLER

Kistler içi sıvı dolu keseciklerdir. Vücudun değişik bölgelerinde izlenebilir; böbrek de bunlardan birisidir. Kistler, hiç bir belirtiye yol açmayabileceği gibi;

 

Yüksek tansiyon

İltihap

Taş

Kanama

Böbrek yetmezliği

gibi sorunlara da yol açabilirler.

 

NASIL ANLAŞILIR?

Böbrek kistleri, böbrek kanseri ile karışabilir. Böbrek kisti tanısı, ultrasonografi, tomografi gibi radyolojik yöntemlerle konur. Ailesel kistlerin bazılarının tanısında genetik çalışmalar da yararlıdır.

 

Böbrek kistleri; görülme yaşı, yerleşim yeri ve diğer belirtilerine göre sınıflandırılırlar. Basit kistler, zararsız ve en yaygın kist türüdür. Genellikle hiçbir belirtisi yoktur ve tedavi gerekmez. Yaşlandıkça basit kistlerin görülme sıklığı artar. Ailesel özellik gösteren kistler ise genellikle yukarıda bahsedilen problemleri de kapsayacağı için daha dikkatli takiplerinde fayda vardır.

BÖBREK KİSTLERİNDE TEDAVİ

Genelde 10 cm çapına kadar belirgin bir problem yaratmaz. Dolayısı ile çok büyümediği sürece bu kistlerin tedavisi gerekmez. Senelik ultrasonografik kontrollerle kistin yapısının ve boyutlarının takibi yeterlidir. 10 cm. nin üzerine çıktığında ise ve / veya kistler, yüksek tansiyon, iltihap ve böbrek yetmezliğine neden olmuşsa tedavisi yapılır. Ailesel kistlerde yakın akrabalar da kist yönünden taramadan geçirilmelidir. Ailesel özellik gösteren bazı kistlerde yakın akraba evliliği mutlaka önlenmelidir.

 

Tedavide amaç kistin yarattığı bası etkisini ortadan kaldırmaktır.

 

Bunun için:

a- Perkütan ultrasonik aspirasyon: Burada ultrason rehberliğinde bir iğne ile girilerek kist sıvısı boşaltılır. Geçici ama zahmetsiz bir yöntemdir. Anestezi gerektirmez ve poliklinik şartlarında yapılabilir.

 

b- Cerrahi: Açık cerrahi veya laparoskopik tekniklerle kist çıkartılır. Kesin tedavi sağlar. Ancak hastanede yatmayı gerektirir ve ameliyathane koşullarında ve anestezi altında yapılır.

 

BENIGN (İYİ HUYLU) PARANKİMAL TÜMÖRLER

ADENOM

Tubuli epitelinden gelişen böbreğin en sık görülen solid ve benign tümördür. (%7-22). Adenomun büyüklüğüyle orantılı olarak (3 cm nin üzerinde) habisleşme (malignleşme) potansiyeli artar. Bu nedenle parsiyel yada radikal nefrektomi gerekebilir.

 

ANGIOMYOLIPOM (HAMARTOM)

Böbrek tümörlerin %5’ini oluşturur. Anjiomyolipom kapsülsüz, sarı-gri renkte, yuvarlak veya oval süratle büyüyen, lokal invazyon yapan benign bir tümördür. Tuberosklerozisli hastaların %50’sinde renal hamartom vardır ve iki yanlıdır (bilateraldir). Orta yaş kadınlarda daha sık görülür. Saf angiomyolipom ise genelikle soliterdir ve tek taraflıdır. Yağ, düz kas ve damardan zengin olan anjiomyolipom 6 cm. nin üzerinde olduğunda; intrarenal, perirenal kanamalar sonucu lomber ağrı, hematüri, hipertansiyon ve hemorajik şoka neden olabilir.

Tanı: Ultrasonografi (US), Bilgisayarlı tomografi (CT) veya Magnetik rezonans görüntüleme (MR) ile (içeriğindeki yağ dokusundan dolayı) rahatlıkla konur. Angiomyolipom’un takibi önemlidir. 6 cm ‘ye ulaşıncaya kadar tedaviye ihtiyacı yoktur. Senelik US takibi yeterlidir. Problem yaratan durumlarda; acil nefrektomi, parsiyel ya da nefron koruyucu nefrektomi veya embolizasyon yapılır.

 

ONKOSİTOM

Böbrek solid tümörlerinin %3-5’ini oluşturur, %6’sı bilateraldir. Erkeklerde kadınlardan daha sık ve 40 yaşlarından sonra görülür. Genellikle asemptomatiktir (şikayete yol açmazlar). Belirli boyutlara ulaştığında mikro ya da makrohematüri, lomber ağrı ve kitle görülebilir.

Histolojik olarak düşük grade (grade I) ‘li okositomlar eosinofilik, granüler stoplazmalı, uniform büyük hücrelerden oluşur ve benigndir.

 

Tanı: US, CT ile konulur. Böbrek kanserinden ayırt edici tanısı zor olduğu için düşük grade’li küçük hacimli (3 cm’den küçük) tümörlerde parsiyel nefrektomi yüksek grade’li veya büyük hacimli tümörlerde radikal nefrektomi yapılır.

MALIGN (HABİS) TÜMÖRLER

Böbrek adenokanseri; Renal Cell (hücreli) Ca (kanser), Hipernefrom veya Grawitz tümörü gibi isimlerle de anılır. Bütün malign tümörlerin %3’ünü, böbrekteki malign tümörlerinin de %86’sını oluşturur.

Genellikle 40-70 yaşları arasında, en sık 60 yaşlarında görülür. Erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kez daha sıktır.

Sebep kesin olarak belli olmamasına rağmen; genetik faktörler; gelişmiş ülkelerde yaşayanlarda (tanı yöntemlerinin daha kolaylıkla kullanılmasına bağlı olarak); yağ ve kolesterolden zengin beslenenlerde; kadmium, asbest, petrokimya ve deri sanayisinde çalışanlarda; sigara içenlerde böbrek kanseri riskinin daha yüksek olabileceği bildirilmiştir.

Patolojisinde; yuvarlak-oval, kirli sarı renkte yer yer hemorajik, nekrotik, kistik ve kalsifik alanları yer yer yumuşak ve sert alanlar içeren pseudokapsüllü bir tümördür.

Histoloji:

Proksimal tubuli epitelinden gelişen böbrek kanseri histopatolojik olarak şeffaf, granüler ya da sarkomatoid hücrelerden oluşan ve aynı tümörde birden fazla hücre tipi içeren strüktürel olarak tubuler, papiller, kistik ve solid yapıdan oluşur.

 

Derecelendirme (grading):

Böbrek adenokanserinde diferansiyasyonun önemi pek yoktur.

 

Metastaz:

Böbrek adenokanserinde tanısı konulduğunda olguların %40-56’sında metastaz gelişmiştir.

 

Direkt yayılım:

Başlangıçta intrarenal olan tümör ekspansif (çevre dokuya doğru genişleyerek) olarak gelişir, tümör çevresindeki böbrek dokusunu iterek böbrek konturunu (dış yapısını) bozar. Aynı şekilde kaliksleri ve pelvisi iterek pelvikalisiyel deformasyona (bozulmaya) neden olur. Zamanla böbrek fibroz kapsülünü geçerek perirenal yağ dokuya, Gerota fasyasına, çevre doku ve organlara ulaşır, böbrek fikse (sabit, hareket etmeyen) kitle halini alır.

 

Hematojen (kan yoluyla) yayılım:

Tümör çoğu kez erken dönemde böbrekiçi venlerine infiltre olur. Zamanla börek içi venlerde tümör trombüsü (pıhtısı) görülür ve daha sonra tümör trombüsü vena renalise ve vena cava’ya kadar ilerleyebilir. Bazen vena cava’yı tamamen oblitere (tıkayabilir ) edebilir. Uzak metastaz yine venöz yolla en sık akciğer, sonra sırasıyla karaciğer, kemik, beyin ve diğer böbreğe yayılır.

Lenfojen yayılım:

Böbrek pedikülü (damarlarının girdiği bölge) çevresindeki lenf bezlerine sonra diğer lenf bezlerine ve başta akciğer olmak üzere diğer organlara metastaz yapar.

 

EVRELENDİRME (TNM)

T0           Böbrekte primer tümöre ait bulgu yok

T1           Tümör böbrekte sınırlı 7 cm veya daha küçük

T2           Tümör böbrekte sınırlı 7 cm’den büyük

T3           Tümör böbrek kapsülünü aşmış

T3a         Tümör surrenal veya perinefrik dokulara kadar yayılmış fakat gerotaya ulaşmamış

T3b        Tümör renal ven veya vena kavaya yayılmış

T4           Tümör gerota fasyasını aşmış

N0          Regional lenf bezlerine metastaz yok

N1          Tek lenf bezinde metastaz var

N2          Birden fazla lenf bezinde metastaz var

M0         Uzak metastaz yok

M1         Uzak metastaz var

 

BELİRTİLERİ

Geç evrede ortaya çıkmakla birlikte 3 ana bulgusu vardır.

 1. Hematüri (kanlı idrar yapma),
 2. Lomber (bel) ağrı,
 3. Kitle

 

Bunların dışında; varikosel, hipertansiyon, halsizlik, kilo kaybı, anemi, ateş ve metastazlara ait semptomlar da yine ileri evrelerde görülebilmektedir.

Muayenede; ancak zayıf kişilerde ve ilerlemiş vakalarda böbrek ele büyümüş bir kitle olarak gelebilir.

 

TETKİKLER

İdrar analizlerinde makroskopik yada mikroskopik hematüri, anemi (kansızlık), sedimentasyon yükselmesi, ayrıca hiperkalsemi (kan kalsiyumunun yükselmesi), hipertansiyon, polisitemi (kandaki kırmızı kürelerin fazla olması)

Ultrasound: Solid ya da kistik böbrek tümörlerinin tanısında tanı değeri %90’dadır. İlk yapılması gereken tanı yöntemidir.

Ürografi (DÜSG-İVP): Böbrek konturlarında büyüme, düzensizlik ya da bombeleşme, psoas gölgesinde silikleşme, pelvikalisiel deformasyon, alt kutup tümörlerinde üreterin mediale itilmesi, parankim harabiyeti sonucu fonksiyon kaybı izlenir.

Bilgisayarlı Tomografi (CT): Doku dansitesi (yoğunluğu) ölçülerek tümörün, benign ya da malign olup olmadığı %90 doğrulukta belirlenir. Aynı zamanda lokal yayılım, regional lenfadenopati ve renal ven ya da vena cavada tümör trombüsü, karaciğer, dalak metastasları tanısı CT ile mümkün olmaktadır.

Renkli Doppler US ve Cavagrafi: CT’de saptanan şüpheli tümör trombüslerinde yapılmalıdır.

Renal Angiografi: Solid tümörlerin ayırıcı tanısında CT’nin yetersiz kaldığı olgularda damarları kasacak bir madde ve boya verilip içi boyandığında; tümörlü alanlarda oluşan yeni damarlarda kasılma (kontraksiyon) olmamasıyla ayırt edici tanı yapılır.

Uzak metastazlara yönelik Akciğer grafisi veya Akciğer tomografisi, kemik sintigrafisi evrelendirme için yapılmalıdır.

 

TEDAVİ

Böbrek habis tümörlerinin tedavisinde 1. Cerrahi, 2. embolizasyon 3. immüno-terapi seçenekleri mevcuttur.

 

CERRAHİ TEDAVİ

Teknik olarak açık cerrahi ve laparoskopik cerrahi teknikleriyle yapılabilmekte ve kendi içinde de tümörün cinsine, yerleşimine , büyüklüğüne, tek veya çift taraflı olmasına, hastanın genel durumuna ve sonuçta cerrahın tecrübesine göre;

 1. Radikal nefrektomi
 2. Nefron koruyucu cerrahi

(Kısmi (partial) nefrektomi veya tümör enükleasyonu (sadece tümörün çıkartılması)) şeklinde yapılabilmektedir.

 

RADYOTERAPİ

Böbrek kanseri radyorezistandır (radyasyona dirençlidir). Ancak palyatif amaçlı uygulanabilir.

 

KEMOTERAPİ

Böbrek kanserine belirgin etkili olan tek ya da kombine sitostatik ajan yoktur. Birçok kombine tedavi denenmişsede etkisi %5-10 oranında ve kısa sürelidir.

 

İMMÜNOTERAPİ

Son yıllarda interferonun tek başına veya interferon ile vinblastin ve interleukin kombinasyonu kullanılmakta fakat sonuçlar yüz güldürücü değildir.

 

PROGNOZ (YAŞAM BEKLENTİSİ)

Erken evrelerde 5 sene için % 90 -100 iken, ileri evrelerde bu oran % 20’ lere kadar düşmektedir.

 

Bu sebeple;

rutin check – up’ların (tüm batın ultrasonografilerin) önemi çok açıktır. Hastalık ne kadar erken tanınırsa tedavisi o kadar kolay ve başarılı olabilmektedir. !!!

 

NEFROBLASTOMA (WILMS TÜMÖRÜ)

Embriyolojik bir tümör olan nefroblastoma en sık 1-3 yaşları arasında nadiren erişkinlerde görülür. Çocukluk çağı tümörlerinin %5’ini ve çocuk solid organ tümörlerinin %26’sını oluşturur. %5 bilateraldir.

Tümör genellikle büyük ve soliterdir. Kıvamı yumuşak kesitte yer yer hemorajik (kanama), nekroz ve kistik alanlar bulunur, pseudokapsüllüdür (yalancı kapsüllü).

 

YAYILIM

Böbrek kanserlerinde olduğu gibi direk, lenfatik, venöz yolla metastaz yapar. Tümör kısa zamanda süratle büyür komşu doku ve organlara yayılır. Lenfatik yolla regional lenf bezlerine, venöz yolla akciğere, karaciğere, sürrenal, kemik ve beyine uzak metastazlar gelişir.

 

EVRELENDİRME (National Wilms Tumor Study Group NWTS)

 1. Tümör böbrek içinde, kapsül sağlam. Tümör ameliyatla tamamen çıkarılmış.
 2. Tümör böbrek sınırını aşmış. Perirenal yağ dokusuna invaze (yayılmış ). Tümör tamamen çıkarılmış.
 3. Tümör komşu doku ve organlara, peritona ve regional lenf bezlerine yayılmış. Karaciğer sağlam.

Tümör tamamen çıkartılamamış.

 1. Uzak metastazlar mevcut.
 2. Bilateral böbrek tümörü.

 

 

KLİNİK BELİRTİLERİ

Kitle; En önemli bulgudur. Kitleye bağlı olarak batında asimetri vardır.

Ağrı: %20-30 oranında karın ağrısı vardır.

Hematüri: Olguların %10’unda görülür.

Ateş – bulantı, kusma, konstipasyon – Hipertansiyon – Varikosel görülebilen diğer semptomlardır.

 

TEDAVİ

RADİKAL NEFREKTOMİ ve sonrasında da; patolojisindeki hücre cinsine göre KEMOTERAPİ ve / veya RADYOTERAPİ ‘dir.

Kemoterapi‘de actinomysin D, vincristin, doxorubisin, adriamisin gibi ilaçlar 6 ile 15 ay kadar kullanılmaktadır.

Erken evrelerde yakalandığında cerrahi sonrası sağ kalım % 100‘e yakındır.